Først og fremmest ønskes alle medlemmer et godt og forhåbentligt lykkeligt nytår. Vor uønskede gæst Covid-19 har nu mere eller mindre plaget os igennem et lille års tid, og har medført store forandringer for alle.
Det er vort håb, at restriktioner og kommende vaccinationer kan gøre sit til, at vores hverdag hen over foråret/forsommeren igen kan blive “normale”, og det vil være muligt at gennemføre den ordinære generalforsamling i juli måned.

Nedenfor får I lige en kort status omkring visse dele af foreningens virke.

Regnskab 2020 og økonomi
Kasserer og formand er ved at lægge sidste hånd på udarbejdelse af regnskabet for 2020. Vi kan allerede nu oplyse, at regnskabet for 2020 udviser et underskud på 46.000 kr. (årets indtægter minus årets udgifter), mod et budgetteret overskud på 1.700 kr.
Ved årets udgang var foreningens likvide beholdning (indestående i bank) på 53.620 kr., hvoraf 42.800 kr. er hensat til jubilæum (reserveret efter beslutning på en tidligere generalforsamling), som skulle have været afholdt i 2019.
Tilbage er der således 10.820 kr.,  som er til disposition for uforudsete udgifter/akutte opståede behov. En tommelfingerregel “siger”, at foreningen bør have ca. 50% af årets indtægt som reservekapital. I vores tilfælde betyder dette, at der bør være ca. 43.000 kr. som henstår som reservekapital.
På den kommende ordinære generalforsamling, vil der skulle tages stilling til hvordan denne kapital opbygges.
På denne hjemmeside, under fanen “Økonomi”, kan du se regnskab og budgetter for tidligere år.
Det forventes, at det færdige og reviderede regnskab for 2020, med regnskabsbemærkninger, lægges på hjemmesiden med udgangen af februar måned. Regnskabet skal endelig godkendes på den ordinære generalforsamling 2021.

Bidrag til Dige- og pumpelag
I referat fra bestyrelsesmøde d. 31. okt. 2020, kunne I læse om sagen vedrørende en voldsom stigning i foreningens bidrag til Dige- og punpelaget. For lige kort at repetere bidragenes størrelse, har udviklingen været således,
– 2019 og tidligere årligt 15.531 kr.
– 2020 årligt 28.003 kr.
– 2021 årligt 22.623 kr.
Bidraget fremgår af Ejendomsskattebilletten, som udsendes i december måned året før.
Denne voldsomme stigning i bidraget medførte, at bestyrelsen i starten af oktober måned 2020 rettede henvendelse til Odsherred Kommune, og udbad sig beregningsgrundlag og kriterier for fastsættelse af det årlige bidrag.
Efter flere rykkere og henvendelser “op i systemet”, lykkedes det i slutningen af december måned at fravriste Odsherred Kommune et svar/en reaktion.
Af svaret fra Odsherred Kommune fremgår det, at det beregningsgrundlag man har anvendt er fejlagtigt, og man her i 2021 igen skal gennemgå beregningsgrundlaget. Denne gennemgang vil ganske givet medføre endnu en regulering i størrelsen af det årlige bidrag.
Foreningen har udtalt kritik af, at Odsherred Kommune ikke har kvalitetssikret det anvendte beregningsgrundlag inden man dannede opkrævninger for bidragene. Herudover har foreningen opfordret Odsherred Kommune til at orientere alle berørte om det fejlagtige bidrag, og krævet efterfølgende regulering af for meget opkrævet bidrag.
Bestyrelsen vil følge denne sag “helt til døren”, og selvfølgelig udsende information når der er nyt.

Vejenes tilstand
Som mange af jer sikkert har bemærket, og mærket, så er der mange huller i foreningens veje. Lige så snart vejrliget tillader det, og efter rådslagning med entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for at iværksætte afhøvling af stamvejene Gennemløbet, Gyvelstien, Lærkestien, Enebærstien og Tujastien (ikke stikveje til disse). Så opgaven er ikke glemt, men alene gemt.

Fællesarealerne
På Facebookgruppen “Grundejerforeningen Lammefjorden”, har der været dialoger om anvendelse af foreningens fællesarealer, herunder etablering af legeplads. I den anledning er der stillet spørgsmål om hvem der ejer fællesarealerne. Fællesarealerne er ejet af foreningen, og dermed ejet af alle foreningens 106 medlemmer i fællesskab. Forhold vedrørende fællesarealerne er fastsat i vedtægt og ordensregler. I de tilfælde hvor der skal ske ændringer i forhold til det allerede fastsatte, kan dette alene ske på en generalforsamling.
Med hensyn til de gældende ordensregler, opfordres der til at læse disse på foreningens hjemmeside.

Kontingent
Som tidligere nævnt så udsendes kontingentopkrævning via “Betalingsservice” ultimo januar, med betalingsfrist 1. feb. For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at for sen indbetaling/manglende indbetaling medfører at der opkræves rykkergebyr, eller i værste fald betaling af omkostninger til inkasso. Læs mere om kontingent under fanen “Økonomi” på hjemmeside.
Det kan oplyses, at der ikke længere er kontingentrestancer for 2020.

Sluttelig kan jeg oplyse, at bestyrelsen mødes igen d. 20. feb. 2021, enten som fysisk eller virtuelt møde.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand