Kære medlemmer af Grundejerforeningen Lammefjorden

Formålet med dette indlæg er, at give en aktuel status på foreningens økonomi.

Regnskab 2019
Foreningens regnskab udviser et underskud på i 2019 på 37.503 kr. I beløbet er indregnet en hensættelse på 10.700 kr. til jubilæumsfest. Pr. 1. januar 2020 er der i alt hensat 42.800 kr. til afholdelse af jubilæumsfest. Omkring afholdelse af jubilæumsfesten, så må vi vende tilbage til dette på en kommende generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 23. aug. 2020 udleverede “forretningsbestyrelsen” et regnskab for 2019. Dette udleverede regnskab blev som bekendt ikke behandlet af generalforsamlingen, og det har efterfølgende vist sig, at dette ikke var retvisende. Formand og kasserer har på baggrund af kontoudskrifter fra bank, og tilhørende regnskabsbilag, udarbejdet et retvisende regnskab for 2019. Regnskabet vil blive behandlet af bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde d. 31. okt., og vil blive revideret af de generalforsamlingsvalgte revisorer.
Til orientering kan det oplyses, at der i det vedtagne budget for 2019 var budgetteret med et overskud på 2.500 kr.

Aktuel status for 2020
Ved overtagelse af bilagsmateriale fra “forretningsbestyrelsen” kunne formand og kasserer konstatere, at der overhovedet ikke var foretaget bogføring af indtægter og udgifter i 2020. Herudover viste det sig, at der ikke var ført særskilt dokument for status for kontingentindbetalinger i 2020. En gennemgang af kontoudtog fra bank viste, at 12 medlemmer ikke har betalt kontingent for 2020.
Der er sendt opkrævning til de der er i kontingentrestance, med betalingsfrist d. 6. okt. 2020. Såfremt kontingentrestancen ikke indbetales, iværksættes procedure med 1. og 2. rykker, og efterfølgende inkasso i det/de tilfælde hvor kontingentet fortsat ikke er betalt.

I forbindelse med afstemning mellem kontoudskrift fra bank, og de bilag der er modtaget fra “forretningsbestyrelsen” har det vist sig, at der mangler dokumentation for udgifter på i alt 4.578 kr. og en indtægt på 1.901 kr. (indtægten kan ikke henføres til kontingentbetaling).
Udgifterne vedrører køb af bærbar PC, bestyrelsesmøde og benzin. Tidligere formand Kjeld Gundersen og tidligere kasserer Flemming Nielsen er 2 gange blevet tilskrevet, og bedt om at aflevere de manglende bilag. Hverken den tidligere formand, eller den tidligere kasserer, har reageret på disse henvendelser. Af kontoudtog fra bank kan vi konstatere, at udgifterne er blevet betalt af både den tidligere formand og den tidligere kasserer.

Banksaldo pr. d.d. er 70.608 kr., hvoraf 42.800 kr. er hensættelse til jubilæumsfest. Der er således et reelt økonomisk råderum i 2020 på 27.808 kr., hvilket er en del under den reservekapital der almindeligvis anbefales (anbefaling er 50% af et års kontingentindtægt, svarende til 42.400 kr.). I foranstående er ikke indregnet kontingentrestancer.

Afslutningsvis kan vi oplyse, at udgifterne til “Dræn” i 2019 og 2020 har beløbet sig til i alt 101.699 kr. Der vil på et senere tidspunkt blive orienteret nærmere om denne udgift.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Formand